คำขอย้ายเข้าศึกษาต่อ

        ในการกรอกข้อมูลเพื่อขอเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมนั้น
ต้องทำการ Login email ก่อนและเตรียม เอกสารหรือรูปถ่าย
ใบรับรองผลการเรียนของนักเรียน(ดังตัวอย่าง) 

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีEmail ตอบกลับ ตามที่ลงทะเบียนไว้

แสดงความคิดเห็น