การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม นายสุรชัย โสภาพรม
พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ เข้าร่วมการอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

แสดงความคิดเห็น