You are here
Home > ภาพกิจกรรม > ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง

ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน

รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดย รด.จิตอาสา 

 

 

แสดงความคิดเห็น
Top