ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน  1  อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเงินและบัญชีหรือบัญชี

(อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท )

1  สามารถทำบัญชีได้อย่างดี

2  สามารถใช้งานโปรแกรมสำนักงาน microsoft office

3  จัดทำเอกสารของงานงบประมาณ

4  ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

5  มีความสามารถโต้ตอบหนังสือราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์

6  จัดเอกสารในสำนักงานงบประมาณได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน

7  ให้บริการบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนที่มาติดต่อสำนักงานงบประมาณ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. หรือติดต่อสอบถามที่งานบุคลากร  (02-2756661 ต่อ 146) ในเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น
แบ่งปันเรื่องนี้