You are here
Home > news > การอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์”

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น
Top