แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(มาตราฐานที่1)

เรียน       คุณครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน

               ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ได้จัดทำแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(มาตรฐานที่1) จึงขอความกรุณาคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน กรอกข้อมูลประเมินสมรรถรนะสำคัญของผู้เรียนห้องที่ปรึกษาของท่าน โดย กรอกระดับคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในตาราง และจะมีการประมวลผลคะแนนของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ

แสดงความคิดเห็น