คุณอยู่ที่นี่
Home > news > ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม

หมวดหมู่   ภาษาไทย

รายการ เหรียญ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 – ม.3 เงิน 1.เด็กชายศิวกร  หวังศิริสุข 1.นายสุรพล  ไชยราช
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 ทอง 1. นายอิสสระ  บุ้งทอง 1. นางนำพร  ตติยาพร
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กชายบูรพา  ภู่ฉิม 1. นางสาววนิชา  ภาสดา
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 ทองแดง 1. นางสาววรัญญา  นวลจันทร์ 1. นางสาวเกวารี  ดรุณเพ็ชร
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ม.1-ม.3
เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุนิศา  วะรามิตร 1. นางสาวกรรณิกา  แสงชูทอง
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ม.4-ม.6
ทองแดง 1. นางสาวชัยรัมภา  นันทราช 1. นางสาวจารุวรรณ  เริงสมุทร
การแข่งขันการท่องอาขยาน
ทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
ทองแดง 1. นางสาวปนัดดา  พลอยสมบูรณ์ 1. นางนำพร  ตติยาพร
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
เข้าร่วม 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ผอนนอก
2. เด็กหญิงอาภาภัทร  แก้วบรรจง
3. เด็กหญิงอุ้มมณี  นุวงศ์
1. นางสาววนิชา  ภาสดา
2. นายสุรพล  ไชยราช
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
ทองแดง 1. นายทรงวุฒิ  อินนาคกูล
2. นางสาวลลิตา  สิทธิสุข
3. นางสาววิไลภรณ์  บุตรทะลี
1. นางสาวเกวารี  ดรุณเพ็ชร
2. นางสาวกรรณิกา  แสงชูทอง
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงติใจ  มา
2. เด็กหญิงนีรนาท  โพธารส
1. นางสาวเกวารี  ดรุณเพ็ชร
2. นางนำพร  ตติยาพร
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. นางสาวฟ้าใส  อุ่มมี
2. นายอธิป  อุดม
1. นางนำพร  ตติยาพร
2. นางสาวจารุวรรณ  เริงสมุทร

หมวดหมู่  คณิตศาสตร์

รายการ เหรียญ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  แก้วบรรจง 1. นางสาวทัศนีย์  น้าเจริญ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. นายสตพรรษ  มหากนก 1. นางสาวทัศนีย์  น้าเจริญ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. เด็กชายณชาศิลป์  นิ่มเย็น
2. เด็กชายเขมทิน  อินทรเทพ
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. นายชยุตรา  อนุคำ
2. นายณรงค์พล  บวรวุฒิ
1. นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงสว่าง 1. นางสายทอง  ดวงแก้ว
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. นายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เอนก 1. นางสายทอง  ดวงแก้ว

หมวดหมู่  วิทยาศาสตร์

รายการ เหรียญ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. เด็กชายณภัทร  สุขประสิทธิ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  บำรุงบ้าน
1. นางพิชามญช์  พันธุ์ยุลา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภกร  น้อยจันทร์
2. เด็กชายเทพสุริยา  จินดาศรี
1. นายพงศ์ธร  ศุภโชคพาณิชย์

หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ เหรียญ รายชื่ออนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.4-ม.6
เข้าร่วม 1. นางสาวฐิดาพร  ปาปะตัง
2. นางสาวพิมผกา  ทวยดี
3. นางสาววิราวรรณ  มาลัย
4. นางสาวสุภาพร  หาญสกล
5. นางสาวอมลรดา  พู่มณเฑียรชัย
1. นางสาวปัฐตา  ญาติบรรทุง
2. นางสาวสาริศา  วงศ์วิวัฒน์

หมวดหมู่  สุขศึกษาและพลศึกษา

รายการ เหรียญ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ภิรมย์
2. เด็กหญิงสิริวิภา  เวียงเหล็ก
1. นายอดิศร  ทรงศรี
2. นายจเรณ์  สุขรัตน์
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทองแดง 1. นางสาวณัฐชยา  แซ่เติน
2. นางสาวสุกานดา  สุธรรม
1. นายธีรเดช  จันทรางศุ
2. นายจเรณ์  สุขรัตน์

หมวดหมู่ ศิลปะ

รายการ เหรียญ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เกตุสุวรรณ์ 1. นายนนธชัย  ปัญญาคำ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 เงิน 1. นางสาวพรพิมล  จุ่นทองหลาง 1. นายนนธชัย  ปัญญาคำ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ทองแดง 1. เด็กชายศวัสกร  เหมือนมาด 1. นายนนธชัย  ปัญญาคำ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ทองแดง 1. นายกนกพล  เหลาทอง 1. นายนนธชัย  ปัญญาคำ

หมวดหมู่  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ เหรียญ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
ทอง 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ผกาชาติ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สุธรรม
4. เด็กหญิงสุวพัชร  เซี้ยงลี้
5. เด็กหญิงอรอุมา  อุตะมะ
1. นางสาวปิยะพร  แพ่งเกษร
2. นางสาวสาริศา  สุกิน

หมวดหมู่  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ เหรียญ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ม.1-ม.3
ทองแดง 1. เด็กชายจิรพงศ์  สืบสวน
2. เด็กชายธนัตถ์  ฟองมณ๊
1. นางอนัญญา  ชื่นวโรดม
2. นางสาวเมธาวี  เดชชัย
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ทองแดง 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองดี
2. นายวชิระ  โพธิ์ศรี
1. นางสาวเมธาวี  เดชชัย
2. นางอนัญญา  ชื่นวโรดม
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 ทอง 1. นายวาทิน  เชื้อวงศ์
2. นายสรวิศ  ธรรมปภัศร์
3. นายเอกภพ  รัตนะชัยสิทธิ์
1. นายอิทธิพล  เสาร์แดน
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หนูพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปานทอง
3. เด็กหญิงลลิตภัทร์  นวลสวาย
1. นางธัญญวัน  เมืองสุวรรณ์
2. นางสาวไอลดา  จันทรา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กชายตะวัน  โพธิ์พุ่ม
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  หมาดหมีน
3. เด็กหญิงบุญพาวาส  เผือกประดิษฐ์
1. นายสมเกียรติ  คงหาสุข
2. นายวิรัช  นุ่มแจ่ม
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว
ม.4-ม.6
ทอง 1. นายจิรวัฒน์  ตอรบรัมย์
2. นายพอเพียง  เวียงเหล็ก
3. นายวัชรพงศ์  พัวเนี้ยว
1. นายรังสรรค์  เลื่อมสำราญ
2. นางสาวจันทร์จิรา  โพนโคกกรวด
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กระโพธิ์
2. เด็กหญิงรสสนันท์  ใจวัง
3. เด็กหญิงวิลาสิณี  ประเสริฐสังข์
1. นางวิมลมาศ  บรรยายกิจ
2. นางสาวสุจิตรา  คำเกิด

แสดงความคิดเห็น
Top