รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558

สารบัญ

 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

 

ตอนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ

 

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้

แสดงความคิดเห็น