You are here
Home > เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม      เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 199 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400      เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โดยได้รับโอนที่ดินพื้นที่ 1 ไร่ 48 ตารางวา และอาคารไม้ 1 หลัง ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยเปิดทำการสอน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์ (Vision)     โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  เป็นโรงเรียนวิถีธรรมนำความรู้สู่อาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นพลโลกอย่างมีศักยภาพ   อัตลักษณ์(Identities) ลูกกุนนทีฯมีสัมมาคารวะ  รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจสังคม   เอกลักษณ์(identity) นักเรียนกุนนทีฯเป็นผู้มีจิตสาธารณะ   พันธกิจ (Mission)     1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักวิถีธรรมและหลักธรรมของศาสนา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21อย่างมีคุณภาพ     2.พัฒนาครูและบุคคลากรของโรงเรียนให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ     3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารแบบมีส่วนร่วม     4.โรงเรียนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ    บริหารจัดการและพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีคุณภาพ   วัตถุประสงค์ (Objectivity)     สร้างคนดี มีปัญญา ให้สังคม   เป้าประสงค์ของโรงเรียน (Goal)     1. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทยและความเป็นสากล     2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี     3. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน     4. ครูและบุคลากรมีความพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล   นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียน     1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัด และได้รับความอุปถัมภ์ จากวัดกุนนทีรุทธาราม จัดได้ว่า ถือกำเนิดภายใต้ร่มเงา แห่งพระพุทธศาสนา รัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งธรรมะ ซึ่งจะนำทางให้บรรลุความดีงาม และความสำเร็จของชีวิต เส้นคด หมายถึง สายธารที่ไหลผ่านที่ตั้งของโรงเรียน และเป็นความหมาย ของชื่อโรงเรียน ก.น. เป็นอักษรย่อของโรงเรียน ย่อมาจากคำว่า "กุนนที"   สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - แดง น้ำเงิน หมายถึง ความสงบ เยือกเย็น และความหนักแน่น ซึ่งชาวกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ แดง เลือดของชาวกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ซึ่งหมายถึงความกล้าหาญอดทน และความสามัคคี กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   ธงประจำโรงเรียน เป็นธงสี น้ำเงิน - แดง น้ำเงินอยู่บน แดงอยู่ล่าง มีตราประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลาง   สีประจำคณะ 1. คณะราชพฤกษ์   ใช้  สีเหลือง 2. คณะจามจุรี        ใช้  สีชมพู 3. คณะนนทรี         ใช้  สีเขียว 4. คณะยูงทอง    

Top