You are here

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558

สารบัญ   ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา   ตอนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพ   ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้

งานแผนงาน : แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558

แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 งานนโยบายและแผนงาน  

Top