You are here
Home > ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับนักกีฬาบาส

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชระเลิศอันดับ2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา(DINDAENG SPORT) ณ ลานกีฬาโรงเรียนวิชูทิศ

ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดย รด.จิตอาสา     

Top