You are here
Home > ภาพกิจกรรม

การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม นายสุรชัย โสภาพรม พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ เข้าร่วมการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

Top