You are here
Home > ภาพกิจกรรม

ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ ค่ายบ้านกลางเขาแคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

Top