You are here
Home > news

ประชาสัมพันธ์ โครงการช้างเผือก

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ขอเชิญนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าสมัครและสอบคักเลือกนักเรียน โครงการช้างเผือกของโรงเรียนนายเรืออากาศฯ  กำหนดการ   1. รับสมัครวันที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561(ในวันเวลาราชการเท่านั้น)   2. สอบคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  ประกาศผลสอบวันที่ 14  ธันวาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร   1. "นักเรียนช้างเผือก"รับสมัครจากนักเรียนชาย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.25   2. "นักเรียนสมทบ" รับสมัครจากนักเรียนชาย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.25  จะต้องเสียค่าสมัคร 250 บาท   3. ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2544 - 2546 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : www.nkrafa.ac.th 

Top