You are here
Home > หนังสือ/คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2558 งานกิจการนักเรียน

คำสั่งที่  80-2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "การเยี่ยมบ้านนักเรียน" คำสั่งที่  87-2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่  111-2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่  112-2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางวัน คำสั่งที่  113-2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน คำสั่งที่  114-2558  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ" คำสั่งที่  116-2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ (เพิ่มเติม)

คำสั่งโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2558 : งานกิจการนักเรียน

คำสั่งที่ 60/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2558  คำสั่งที่ 62/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  คำสั่งที่ 66/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัตหน้าที่หัวหน้าระดับ คำสั่งที่ 67/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 68/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูสังกัดคณะ ปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 69/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัตหน้าที่คณะกรรมการ สังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล คำสั่งที่ 70/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 72/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 73/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 74/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางวัน คำสั่งที่ 75/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน  คำสั่งที่ 76/2558

Top